Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Cấu kiện cho phụ kiện

Các sản phẩm khác nhau được sử dụng cùng các phụ kiện lắp đặt của Hilti như cờ lê và đồ cắt thanh

Các sản phẩm khác nhau được sử dụng cùng các phụ kiện lắp đặt của Hilti như cờ lê và đồ cắt thanh