Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để lắp đặt điện dễ dàng hơn

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để lắp đặt điện dễ dàng hơn
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
Kẹp dầm MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
Kẹp dầm MQT Kẹp dầm mạ kẽm để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép