Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Gạch và nút bịt ngăn cháy lan

Tìm kiếm các sản phẩm gạch và nút bịt ngăn cháy lan tạo sẵn cho các lỗ mở có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên, được thiết kế để dễ dàng xuyên đồng thời giảm bụi và các hạt sợi trong không khí

Tìm kiếm các sản phẩm gạch và nút bịt ngăn cháy lan tạo sẵn cho các lỗ mở có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên, được thiết kế để dễ dàng xuyên đồng thời giảm bụi và các hạt sợi trong không khí