TUÂN THỦ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Chống tham nhũng và hối lộ

Hilti compliance and business ethics

Hành vi pháp lý, đạo đức và cạnh tranh công bằng là những thành phần không thể thiếu trong mọi hành động của chúng ta. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa trên sự trung thực, đáng tin cậy, nhất quán và có thể dự đoán được – mọi lúc và mọi địa điểm.

Đây là cơ sở quan trọng cho mối quan hệ tin cậy của chúng tôi với tất cả các bên liên quan, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.

QUAN HỆ HỢP TÁC CÙNG NHAU CHỐNG THAM NHŨNG

Chúng tôi tham gia vào các sáng kiến quốc tế quan trọng chống tham nhũng. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu chính công ty phải liên tục chống tham nhũng và hối lộ cũng như duy trì các tiêu chuẩn xã hội và môi trường.

  • Hợp tác chống tham nhũng
    Năm 2004, chúng tôi đã ký Sáng kiến Hợp tác Chống Tham nhũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Điều này nhằm mục đích giới thiệu các biện pháp chống tham nhũng trong ngành xây dựng trên toàn thế giới. Khi làm như vậy, chúng tôi nhấn mạnh rằng Hilti có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ.
  • Hiệp ước toàn cầu của Liên Hiệp Quốc
    Năm 2006, chúng tôi tham gia Hiệp ước toàn cầu của Liên Hiệp Quốc với mục đích chống tham nhũng. Theo Hiệp ước này, các công ty cần phải duy trì tiêu chuẩn xã hội và sinh thái.

 

QUY TẮC ỨNG XỬ CHO NHÂN VIÊN

Chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên của Hilti luôn hành động theo luật pháp và các nguyên tắc của công ty. Quy tắc ứng xử của chúng tôi dành cho nhân viên đưa ra cách chúng tôi làm việc và là trọng tâm kinh doanh. Tất cả các thành viên trong công ty đều được đào tạo để hiểu rõ sự tuân thủ.

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình duy trì các yêu cầu cơ bản trong các lĩnh vực nhân quyền, quyền lao động, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời họ cam kết không tham nhũng. Các tiêu chuẩn này có tính ràng buộc ngay cả khi luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hiện hành yêu cầu các tiêu chuẩn nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi giám sát các nhà cung cấp của mình thông qua nhiều công cụ giám sát khác nhau như kiểm toán.