Điều Khoản và Điều Kiện

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHO VIỆC MUA BÁN HÀNG HÓA HILTI TẠI VIỆT NAM

HILTI - ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG CHUNG

1.               ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

1.1 Trong các điều khoản và điều kiện bán hàng này (“Điều Kiện”), các từ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“Bên Mua” có nghĩa là cá nhân, doanh nghiệp hoặc công ty mua Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ từ Hilti;

“Hợp Đồng” có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào giữa Hilti và Bên Mua về việc mua Hàng Hóa và/hoặc cung cấp Dịch Vụ từ/bởi Hilti;

  “Hàng Hóa” có nghĩa là hàng hóa do Hilti sản xuất và được Bên Mua mua theo các điều khoản của Hợp Đồng này;

“Hilti” có nghĩa là Công Ty TNHH Hilti Việt Nam.

“Nhân Sự” có nghĩa là người lao động, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên tư vấn hay nhân sự khác của Hilti hoặc bất kỳ nhà thầu phụ nào của Hilti; và

“Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ do Hilti cung cấp theo Hợp Đồng hoặc liên quan đến Hợp Đồng.

1.2  Nội dung của các tiêu đề không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều Kiện này.

 

2.               KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 

2.1 Bất kỳ văn bản báo giá, dự toán và/hoặc giá quảng cáo về Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ sẽ là lời đề nghị xem xét và không có hợp đồng ràng buộc nào được lập bởi việc đặt hàng trên trang web của Hilti hoặc theo cách khác, cho đến khi Hilti gửi xác nhận đơn đặt hàng tới Bên Mua hoặc (nếu sớm hơn) Hilti giao Hàng Hóa hoặc cung cấp Dịch Vụ cho Bên Mua, khi đó Hợp Đồng sẽ được xác lập. Trong trường hợp Hilti không xác nhận đơn đặt hàng nhưng Người mua đã có thông báo trước về chúng, thì các Điều kiện này vẫn sẽ áp dụng cho Hợp Đồng.

 

2.2 Việc chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào là theo quyền quyết định tuyệt đối của Hilti. Hilti có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ đơn đặt hàng nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm trường hợp Bên Mua không đạt quy trình phê duyệt tín dụng của Hilti hoặc vượt quá hạn mức tín dụng sẵn có với Hilti, hoặc Hàng Hoá và/hoặc Dịch Vụ đã đặt hàng không có sẵn. Nếu Hàng Hoá và/hoặc Dịch Vụ đã đặt hàng không có sẵn, Hilti sẽ thông báo cho Bên Mua và có thể đề xuất sự thay thế phù hợp. Nếu việc thay thế được Bên Mua chấp nhận thì việc chấp nhận này sẽ tạo thành đơn đặt hàng ràng buộc đối với Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ thay thế và Hilti sẽ giao Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ thay thế cho Bên Mua.

 

2.3 Bất kỳ báo giá nào được đưa ra bởi Hilti đều phải chịu sự điều chỉnh của các Điều Kiện này và có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày lập báo giá (hoặc cho đến bất kỳ ngày nào khác được ghi trong báo giá), với điều kiện Hilti chưa rút lại báo giá đó.

 

2.4 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, các Điều Kiện này sẽ được đưa vào trong Hợp Đồng để loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện hoặc tuyên bố khác. Bất kỳ điều khoản, điều kiện chung hoặc tuyên bố khác của Bên Mua, ngay cả khi đã được xác định, đều bị loại trừ và bác bỏ một cách rõ ràng. Các Điều Kiện này sẽ cung cấp thêm cơ sở cho tất cả các giao dịch trong tương lai liên quan đến việc Hilti bán Hàng Hóa và/hoặc cung cấp Dịch Vụ.

 

2.5 Các Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ khi được sửa đổi rõ ràng bằng văn bản và được ký xác nhận bởi hai đại diện được ủy quyền thay mặt cho Hilti

 

3.               MÔ TẢ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 

 

3.1 Số lượng, chất lượng, mô tả và bất kỳ thông số kỹ thuật nào về Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ sẽ được nêu trong xác nhận đơn đặt hàng của Hilti hoặc trong báo giá của Hilti, nếu không có xác nhận đơn đặt hàng.

 

3.2 Tất cả nội dung mô tả, thông số kỹ thuật và quảng cáo do Hilti phát hành và bất kỳ mô tả, chi tiết hay hình ảnh minh họa nào có trong danh mục sản phẩm hoặc tài liệu quảng cáo của Hilti đều được phát hành hoặc xuất bản cho mục đích duy nhất là giới thiệu sơ bộ về Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ và sẽ không tạo thành một phần của Hợp Đồng, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

 

3.3 Hilti có quyền, không chịu trách nhiệm đối với Bên Mua, để thực hiện bất kỳ thay đổi nào về thông số kỹ thuật của Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ mà việc thay đổi đó là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định và/hoặc yêu cầu an toàn hiện hành nào của quốc gia và/hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hoặc hiệu suất của Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ.

 

3.4 Bất kỳ tuyên bố, mô tả, thông tin, bảo hành, điều kiện hay khuyến nghị nào có trong bất kỳ danh mục sản phẩm, bảng giá, quảng cáo hay thông tin liên lạc nào hoặc xuất phát từ lời nói của bất kỳ Nhân Sự nào sẽ không được hiểu là thay đổi bất kỳ Điều Kiện nào trong các Điều Kiện này bằng bất kỳ cách thức nào theo Hợp Đồng, trừ khi có thỏa thuận khác phù hợp với mục 2.5 trên đây.

 

4.               GIÁ

 

4.1 Theo mục 4.2 dưới đây, trừ khi Hilti có tuyên bố khác bằng văn bản và được đại diện của Hilti đồng ý, giá phải trả cho Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ sẽ là giá niêm yết của Hilti có hiệu lực vào ngày gửi và trong trường hợp nếu có yêu cầu giao hàng theo đợt, giá phải trả cho mỗi đợt sẽ là giá niêm yết có hiệu lực của Hilti vào ngày gửi từng đợt.

 

4.2 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, giá của Hilti có thể tăng do các yếu tố như thay đổi luật hoặc cách giải thích luật, lạm phát, tiền lương, chi phí sản xuất, biến động tỷ giá hối đoái, chi phí nguyên vật liệu hoặc chi phí khác kể từ ngày Hilti báo giá hoặc trên đơn đặt hàng của Bên Mua nếu không có báo giá nào được đưa ra. Do đó, Hilti có quyền điều chỉnh giá hóa đơn phải trả với bất kỳ số tiền tăng nào trong các chi phí của các yếu tố đã nêu ở trên, sau khi báo giá và hóa đơn được điều chỉnh sẽ được xem như giá phải trả trong Hợp Đồng ban đầu.

 

4.3 Tất cả giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế và tất cả các loại thuế đang được áp dụng khác. Bên Mua phải chịu trách nhiệm chi trả tất cả và bất kỳ khoản thuế hoặc phí địa phương nào theo quy định.

 

4.4  Hilti có quyền xuất hóa đơn cho Bên Mua qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc email đối với giá của Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)

                 

4.5 Hilti có quyền xuất hóa đơn cho Bên Mua đối với bất kỳ chi phí đóng gói, vận chuyển Hàng Hóa hoặc bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh từ bất kỳ thay đổi nào khác do Bên Mua thực hiện hoặc yêu cầu bằng văn bản vào hoặc tại thời điểm giao hàng hoặc khi Hilti có thông báo rằng Hàng Hóa đang chờ thu gom. Hilti có thể xuất hóa đơn cho bất kỳ chi phí bổ sung nào như vậy bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)..

 

5.             VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

 

5.1 Chi phí vận chuyển và bảo hiểm cho Hàng Hóa tới cơ sở của Bên Mua sẽ được tính theo Incoterms 2020 hiện hành (xem mục 5.2 dưới đây).

 

5.2 Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác bằng văn bản, các đơn đặt hàng xuất khẩu sẽ được tính phí theo Incoterms 2020 – FCA tại điểm khởi hành, với điều kiện là Hilti sẽ không có nghĩa vụ xin cấp bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc thông quan cần thiết nào liên quan đến Hàng Hóa Công ty cho là hợp lý.

 

6.            CHI PHÍ BỔ SUNG

 

6.1 Bên Mua đồng ý thanh toán bất kỳ tổn thất hoặc chi phí bổ sung nào cao hơn giá niêm yết cho Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ mà Hilti phải chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự hướng dẫn của Bên Mua hoặc do Bên Mua thiếu sự hướng dẫn hoặc không nhận hàng hoặc chậm nhận hàng hoặc thông qua bất kỳ hành động hay lỗi nào về phía Bên Mua, cán bộ hay đại lý của Bên Mua.

 

6.2 Trong bất kỳ trường hợp nào, vì bất kỳ lý do nào mà không phải do Hilti, việc giao Hàng Hóa không thành công tại địa chỉ giao hàng của Bên Mua, Bên Mua phải trả cho Hilti thêm một khoản tiền là 100.000 VNĐ cho mỗi đợt giao hàng không thành công. 

 

6.3 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác mà Hilti có thể có, nếu Hàng Hóa được gửi cho Hilti hoặc Nhân Sự của Hilti để sửa chữa, Hilti sẽ có quyền giữ tài sản thế chấp đối với Hàng Hóa liên quan đến tất cả các khoản nợ mà Bên Mua đang nợ Hilti (bao gồm chi phí sửa chữa) và nếu Bên Mua không thu nhận và thanh toán Hàng Hóa trong vòng 5 tháng kể từ khi Bên Mua được thông báo rằng Hàng Hóa đã sẵn sàng để thu nhận, thì Bên Mua mặc nhiên thừa nhận rằng Hilti sẽ có quyền xử lý Hàng Hóa đó theo cách Hilti cho là phù hợp sau 14 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo cho Bên Mua.

 

7.             ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 

7.1 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Bên Mua phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán đến hạn theo bất kỳ Hợp Đồng nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hilti xuất hóa đơn. Đối với Hàng Hóa, Bên Mua phải thanh toán đầy đủ trước khi bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng. Đối với các mặt hàng không có sẵn trong kho, Bên Mua phải đặt cọc cho Hilti ít nhất 50% giá trị đơn mua trước khi bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng.

 

7.2 Bên Mua không được bù trù, cầm cố hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu tương tự nào khác trừ khi Bên Mua có được lệnh hợp lệ từ tòa án yêu cầu Hilti phải trả một số tiền tương đương với khoản khấu trừ cho Bên Mua. Hilti có thể khấu trừ bất kỳ khoản phải thanh toán nào mà Bên Mua phải trả cho Hilti theo Hợp Đồng hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác hoặc bất kỳ khoản đến hạn nào mà Bên Mua phải trả cho Hilti theo Hợp Đồng hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác.

 

7.3 Nếu Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ được giao/cung cấp thành nhiều đợt, Hilti có quyền xuất hóa đơn cho mỗi đợt khi đã giao hàng và khoản thanh toán sẽ đến hạn theo mục 7.1 trên đây đối với từng hoá đơn.

 

7.4 Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Bên Mua không thanh toán bất kỳ đợt thanh toán đến hạn nào theo Hợp Đồng này hoặc không đưa ra hướng dẫn giao hàng liên quan đến bất kỳ Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ nào thì tại thời điểm không thanh toán hoặc không đưa ra hướng dẫn đó, toàn bộ giá của Hàng Hoá và Dịch vụ đã được sản xuất hoặc cung cấp sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức mà không cần bất kỳ thông báo nào.

 

7.5 Thanh toán đúng hạn sẽ là điều kiện tiên quyết cho các đợt giao Hàng Hóa/cung cấp Dịch Vụ trong tương lai theo bất kỳ Hợp Đồng nào.

 

7.6 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên, Hilti có quyền tính phí và được trả lãi ở mức lãi suất cao hơn 4% so với lãi suất cơ bản LIBOR hiện hành trên bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán nào và/hoặc bất kỳ khoản thanh toán quá hạn nào khác mà Bên Mua còn nợ.

 

8.               GIAO HÀNG HÓA

 

8.1 Thời hạn giao hàng sẽ là khoảng thời gian mà Hàng Hóa được dự định gửi từ cơ sở của Hilti và sẽ được tính từ ngày Hilti nhận được đơn đặt hàng của Bên Mua hoặc ngày nhận được tất cả thông tin cần thiết để Hilti có thể sản xuất hoặc mua sắm cho việc sản xuất Hàng Hóa, tùy theo ngày nào đến sau, và Bên Mua phải nhận Hàng Hóa được giao trong khoảng thời gian đó. Nếu Hilti không quy định thời hạn nào thì việc giao hàng sẽ được thực hiện tại thời điểm sau khi nhận được hướng dẫn mà Hilti cho là hợp lý.

 

8.2 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, tất cả thời gian hoặc ngày quy định để giao Hàng Hóa đều được đưa ra trên tinh thần thiện chí và thời gian giao hàng sẽ không tuyệt đối chính xác. Hilti không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, thiệt hại, phí hoặc phí tổn nào bị phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao Hàng Hóa.

 

8.3 Không ảnh hưởng đến các bảo đảm tại mục 12 dưới đây, Hilti không chịu trách nhiệm về việc không giao hàng, tổn thất hoặc thiệt hại Hàng Hóa xảy ra sau khi giao hàng hoặc bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Hàng Hóa không phù hợp với Hợp Đồng, trừ khi các khiếu nại về vấn đề đó được Bên Mua thông báo bằng văn bản cho Hilti (nếu phương tiện của Hilti không được sử dụng để giao Hàng Hóa thì khi khiếu nại về việc không giao hàng, tổn thất hoặc thiệt hại thì Bên Mua phải kèm theo một bản sao tài liệu của bên vận chuyển):

8.3.1 ngay lập tức, trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với Hàng Hóa trong quá trình vận chuyển hoặc khi giao hàng, với điều kiện tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan được đề cập rõ ràng trên phiếu gửi hàng;

8.3.2 trong vòng 28 ngày kể từ khi giao Hàng Hóa, trong trường hợp Hàng Hóa có lỗi; hoặc

8.3.3 trong vòng 7 ngày kể từ khi giao Hàng Hóa, trong trường hợp không tuân thủ Hợp Đồng

 

8.4 Nếu Bên Mua không gửi thông báo theo mục 8.3 trên đây, Hàng Hóa sẽ được coi là phù hợp với Hợp Đồng về mọi mặt và Bên Mua được coi là đã chấp nhận Hàng Hóa và phải thanh toán tương ứng cho Hàng Hóa đó.

 

8.5 Tất cả các yêu cầu đối với bằng chứng giao hàng phải được thực hiện trong khoảng thời gian 21 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

 

8.6 Nếu vì bất kỳ lý do nào, tại thời điểm Hàng Hóa được thông báo là đã sẵn sàng để giao nhưng Bên Mua không thể nhận Hàng Hóa thì Hilti có toàn quyền lưu giữ Hàng Hoá với rủi ro và chi phí do Bên Mua chi trả, đồng thời thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ và đảm bảo cho Hàng Hóa đó với chi phí do Bên Mua chi trả, với điều kiện Bên Mua phải được thông báo ngay lập tức về việc đó.

 

8.7 Hilti có quyền giao hàng thành nhiều đợt với số lượng Hàng Hóa và theo những khoảng thời gian do Hilti quyết định. Bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ đợt giao hàng nào sẽ không phải là cơ sở để hủy các đợt giao hàng còn lại và Bên Mua phải chấp nhận các hàng giao đó.

 

9.               HOÀN TRẢ VÀ HỦY BỎ

 

9.1  Căn cứ mục 8.3 ở trên, Hàng hóa được cung cấp theo Hợp Đồng không thể hoàn trả nếu không có văn bản cho phép trước của Hilti.  Tuy nhiên, Các sản phẩm có hạn sử dụng, sản phẩm hóa chất (dựa trên tính chất sản phẩm), và bất cứ sản phẩm hay hàng hóa không lưu kho, sẽ không được trả lại.

 

9.2  Căn cứ mục 9.1 trên đây, hàng hóa trả lại được xem là hợp lệ khi

9.1.1 được gửi tới cơ sở của Hilti với chi phí do Bên Mua chi trả;

9.1.2 có thể bị tính phí xếp dỡ, xử lý Hàng Hóa bằng 20% giá trị Hàng Hóa; và

9.1.3 phải ở tình trạng giống tình trạng được cung cấp ban đầu cho Bên Mua.

 

9.2 Bên Mua không được hủy bỏ đơn đặt hàng đối với Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ nào liên quan đến các yêu cầu đặc biệt của Bên Mua sau khi đơn đặt hàng đã được nhập vào hệ thống đặt hàng của Hilti, nếu không được Hilti đồng ý trước bằng văn bản.

 

10.             CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO

 

10.1 Rủi ro sẽ chuyển giao theo Incoterms 2020 hiện hành

 

10.2 Quyền sở hữu đối với Hàng Hóa sẽ không được chuyển cho Bên Mua cho đến khi Hilti đã nhận được đầy đủ (bằng tiền mặt hoặc tiền có sẵn trong tài khoản) tất cả các khoản tiền liên quan đến:

10.2.1 Hàng Hóa; và

10.2.2 tất cả các khoản tiền khác đến hạn hoặc phải trả cho Hilti từ Bên Mua vì bất kỳ lý do nào.

 

10.3 Cho đến khi quyền sở hữu Hàng Hóa đã chuyển sang cho Bên Mua, Bên Mua phải:

10.3.1 giữ Hàng Hóa trên cơ sở ủy thác với tư cách là bên nhận ủy thác của Hilti;

10.3.2 lưu trữ Hàng Hóa (mà không tính phí đối với Hilti) tách biệt với tất cả hàng hóa khác của Bên Mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào theo cách thức sao cho vẫn xác định được Hàng Hóa đó là tài sản của Hilti;

10.3.3 không được phá hủy, làm mờ hoặc che bất kỳ dấu hiệu nhận diện hoặc bao bì nào trên hoặc liên quan đến Hàng Hóa; và

10.3.4 bảo quản Hàng Hóa ở tình trạng tốt và thay mặt Hilti mua bảo hiểm cho Hàng Hóa ở mức giá đầy đủ đối với tất cả rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu hợp lý của Hilti. Khi có yêu cầu, Bên Mua  phải cung cấp hợp đồng bảo hiểm cho Hilti.

 

10.4 Bên Mua có thể sử dụng Hàng Hóa trong hoạt động kinh doanh bình thường của Bên Mua trước khi quyền sở hữu được chuyển sang Bên Mua.

 

10.5 Quyền chiếm hữu Hàng Hóa của Bên Mua sẽ chấm dứt ngay lập tức khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào được quy định trong các mục từ 16.1.2 đến 16.1.6 dưới đây.

 

10.6 Hilti có quyền lấy lại khoản thanh toán cho Hàng Hóa, cho dù quyền sở hữu của bất kỳ Hàng Hóa nào chưa được chuyển giao từ Hilti.

 

10.7 Tại bất kỳ thời điểm nào, Bên Mua cấp phép không hủy ngang cho Hilti, Nhân Sự của Hilti để vào bất kỳ cơ sở nào nơi mà Hàng Hoá được lưu trữ hoặc có thể được lưu trữ để kiểm tra hoặc, để thu hồi lại Hàng Hoá khi quyền chiếm hữu của Bên Mua chấm dứt, đồng thời Bên Mua xác nhận rằng Hilti sẽ có quyền chặn và lấy lại Hàng Hóa đang vận chuyển nếu quyền chiếm hữu của Bên Mua đã chấm dứt.

 

10.8 Nếu Hilti không thể xác định liệu bất kỳ Hàng Hóa nào có phải là hàng hóa mà quyền chiếm giữ của Bên Mua đã chấm dứt hay không, Bên Mua sẽ được coi là đã bán tất cả hàng hóa thuộc loại đó mà Hilti đã bán cho Bên Mua theo thứ tự xuất hóa đơn cho Bên Mua.

 

10.9 Khi chấm dứt Hợp Đồng vì bất kỳ lý do nào, các quyền của Hilti (nhưng không phải các quyền của Bên Mua) trong mục 10 này sẽ còn hiệu lực. Hơn nữa, các quyền và biện pháp khắc phục của Hilti được nêu trong mục 10 này sẽ không ảnh hưởng, giới hạn hay hạn chế bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào khác của Hilti theo Hợp Đồng hoặc theo luật.

 

11.             CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

11.1 Hilti sẽ cung cấp Dịch Vụ cho Bên Mua theo Hợp Đồng với kỹ năng và sự thận trọng hợp lý.

 

11.2 Hilti sẽ nỗ lực hợp lý để đáp ứng bất kỳ ngày thực hiện nào đối với Dịch Vụ nhưng ngày thực hiện Dịch vụ này sẽ chỉ là dự kiến và thời gian sẽ không mang tính chính xác tuyệt đối để thực hiện Dịch Vụ. Hilti sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào hoặc bất kỳ phát sinh nào xảy ra do Hilti không cung cấp Dịch Vụ vào ngày đến hạn.

 

11.3 Nếu Hilti cần thực hiện Dịch Vụ tại cơ sở của Bên Mua, Bên Mua phải:

11.3.1 bảo đảm tất cả Nhân Sự đều ra vào cơ sở an toàn và không bị cản trở để thực hiện Dịch Vụ tại mọi thời điểm thích hợp;

11.3.2 đảm bảo có sẵn tất cả sự đồng ý, cấp phép hoặc giấy phép cần thiết để cho phép cung cấp Dịch Vụ;

11.3.3 đảm bảo cung cấp đủ điện, tiện ích chiếu sáng, sưởi ấm và các cơ sở vật chất hoặc vật tư khác cần thiết để cung cấp Dịch Vụ;

11.3.4 cung cấp chỗ để lưu trữ nguyên vật liệu cần thiết cho Dịch Vụ ngay cạnh nơi cung cấp Dịch Vụ;

11.3.5 đảm bảo cơ sở nơi cung cấp Dịch Vụ thích hợp cho mục đích mục đích cung cấp Dịch Vụ, không có bất kỳ nguy cơ nào về sức khỏe và an toàn, đồng thời có cơ sở vật chất để Nhân Sự tuân thủ mọi luật hiện hành và theo yêu cầu hợp lý của Hilti; và

11.3.6 chịu trách nhiệm về trường hợp tử vong hoặc chấn thương của Nhân Sự hay thiệt hại hoặc tổn thất đối với tài sản của Hilti (và các nhà thầu phụ và Nhân Sự) khi ở cơ sở của Bên Mua, trừ khi bất kỳ trường hợp tử vong hay chấn thương nào như vậy phát sinh là do sơ suất của Hilti hoặc các nhà thầu phụ của Hilti.

 

11.4 Dịch Vụ sẽ được coi là đã được hoàn thành và các yếu tố có liên quan của giá Hợp Đồng sẽ đến hạn và phải trả ngay lập tức:

11.4.1 khi Hilti có văn bản thông báo gửi tới Bên Mua xác nhận hoàn thành; hoặc

11.4.2 nếu Hilti sẵn sàng thực hiện Dịch Vụ nhưng không thực hiện được Dịch Vụ vì lý do:

(a)     thiếu sự hỗ trợ thích hợp từ Bên Mua (ví dụ như Bên mua không có sẵn các thành phần hoặc bộ phận thử nghiệm); hoặc

(b)     tình trạng các cơ sở của Bên Mua tại nơi Dịch Vụ được cung cấp và/hoặc phương tiện, cơ sở vật chất tại hoặc các dịch vụ sẵn có tại những cơ sở đó tại thời điểm thỏa thuận cho việc cung cấp Dịch Vụ; hoặc

(c)     Bên Mua không tuân thủ Hợp Đồng.

 

12.             BẢO HÀNH

 

12.1 Nếu Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ được cung cấp với quyền lợi của một văn bản bảo hành riêng biệt được nêu trong một tài liệu khác do Hilti cung cấp, bảo hành đó sẽ được áp dụng thay cho bảo hành nêu trong mục 12.2 dưới đây. Bảo hành trong mục 12.2 chỉ áp dụng nếu không có bảo hành riêng biệt như vậy được đưa ra liên quan đến Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ. Những trường hợp loại trừ trong các mục 12.4 và từ 12.6 đến 12.8 sẽ được áp dụng cho tất cả bảo hành riêng biệt như vậy, ngoại trừ đối với “bảo hành trọn đời của nhà sản xuất” được nêu trong bất kỳ hướng dẫn vận hành nào được cung cấp kèm Hàng Hóa. 

 

12.2 Nếu Bên Mua xác định rằng Hàng Hóa có lỗi về nguyên vật liệu hoặc tay nghề của nhân công hoặc Hàng Hóa hay Dịch Vụ được cung cấp không phù hợp với Hợp Đồng mà việc xác định này đáp ứng được yêu cầu hợp lý của Hilti trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao Hàng Hóa hoặc thực hiện Dịch Vụ thì tùy theo sự lựa chọn, quyết định riêng của Hilti và trong một thời gian hợp lý, Hilti sẽ:

12.2.1 sửa chữa hoặc khắc phục lỗi hoặc trục trặc đó của Hàng Hóa miễn phí cho Bên Mua (bao gồm tất cả chi phí vận chuyển của bất kỳ Hàng Hóa hoặc nguyên vật liệu đến và đi từ Bên Mua cho mục đích đó); hoặc

12.2.2 thay thế Hàng Hóa đó bằng Hàng Hóa phù hợp với Hợp Đồng ở tất cả phương diện hoặc thực hiện lại Dịch Vụ đó; hoặc

12.2.3 phát hành giấy báo có cho Bên Mua đối với toàn bộ hoặc một phần giá Hợp Đồng hoặc Hàng Hóa hay Dịch Vụ đó nếu phù hợp, sau khi đã lấy lại Hàng Hóa hoặc nguyên vật liệu liên quan đến Hàng Hóa hay Dịch Vụ đó.

 

Việc thực hiện một trong các lựa chọn trên đây sẽ cấu thành việc giải trừ toàn bộ trách nhiệm của Hilti theo bảo hành này.

 

12.3 Hilti có thể sửa chữa Hàng Hóa cần sửa chữa bằng các bộ phận mới hoặc các bộ phận được làm lại có chất lượng tương đương với các bộ phận mới. Hilti sẽ giữ lại bộ phận đã được thay thế mà nó đã được trao đổi làm tài sản của Hilti và bộ phận thay thế sẽ trở thành tài sản của Bên Mua. Hàng Hóa được đem đổi (trong quá trình sửa chữa hoặc trường hợp khác) để lấy Hàng Hóa mới sẽ được Hilti giữ lại làm tài sản của Hilti. Bên Mua và Hilti đồng ý rằng tất cả Hàng Hóa được Hilti sửa chữa và/hoặc trao đổi đều có giá trị. Bằng cách chấp nhận việc sửa chữa do Hilti thực hiện, Bên Mua đồng ý với các điều khoản trên đây, là cơ sở để việc sửa chữa sẽ được thực hiện.

 

12.4 Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua đồng ý sẽ bảo vệ cho Hilti an toàn và bồi thường cho Hilti từ và đối với bất kỳ và tất cả chi phí liên quan đến việc di dời hoặc lắp đặt lại Hàng Hóa.

 

12.5 Bất kỳ Hàng Hóa nào được sửa chữa hoặc thay thế hay Dịch Vụ được thực hiện lại sẽ được Hilti bảo hành thêm 12 tháng, kể từ ngày hoàn thành việc sửa chữa, thay thế đó hoặc thực hiện lại Dịch vụ đó, với điều kiện: (1) trong mọi trường hợp, tổng thời hạn bảo hành cho Hàng Hóa hay Dịch Vụ bị ảnh hưởng sẽ không vượt quá 24 tháng kể từ ngày giao Hàng Hóa ban đầu hay hoàn thành Dịch Vụ ban đầu (tùy từng trường hợp); và (2) trong mọi trường hợp, căn cứ vào các quy định khác của mục 12 này, trách nhiệm của Hilti theo mục 12 này sẽ không vượt quá giá mua Hàng Hóa hay Dịch Vụ đó.

 

12.6 Hilti không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bảo hành trong mục 12.2 trên đây hoặc bất kỳ bảo hành, bảo đảm hay điều kiện nào khác khi:

12.6.1 phát sinh từ bất kỳ lỗi nào trong Hàng Hóa là phát sinh từ bất kỳ bản vẽ, thiết kế hay thông số kỹ thuật nào do Bên Mua cung cấp;

12.6.2 phát sinh từ bất kỳ hành vi, thiếu sót, sơ suất hay sai sót nào của Bên Mua hoặc phát sinh từ hao mòn tự nhiên (trừ khi có quy định rõ ràng khác trong tài liệu bảo hành), hư hỏng do cố ý; bảo quản, xếp dỡ, xử lý, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hoặc áp dụng không phù hợp, sử dụng bất thường hoặc sử dụng trong các điều kiện bất thường;

12.6.3 phát sinh từ bất kỳ trường hợp không tuân thủ nào với các yêu cầu về an toàn, đào tạo, sử dụng và bảo trì (bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng quá mức hoặc quá nhiều), các tuyên bố về phương pháp, bảng dữ liệu, hướng dẫn hoặc khuyến nghị (dù bằng lời nói hay văn bản) do Hilti và/hoặc bất kỳ Nhân Sự hay nhà cung cấp nào của Hilti thông báo cho Bên Mua;

12.6.4 phát sinh từ việc kết hợp, thay đổi, điều chỉnh hoặc chuyển đổi Hàng Hóa với bất kỳ hàng hóa, sản phẩm hay hệ thống nào khác ngoài mục đích dự kiến của Hàng Hóa hoặc do Hàng Hóa không tương thích với bất kỳ hàng hóa, sản phẩm hay hệ thống nào khác hoặc việc sử dụng vật tư tiêu hao, các thành phần hoặc phụ tùng không phải do Hilti sản xuất mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Hilti;

12.6.5 nếu toàn bộ giá cho Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ chưa được thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán;

12.6.6 trừ khi Hilti được thông báo về bất kỳ khiếu nại nào của Bên Mua dựa trên bất kỳ lỗi nào về chất lượng hoặc tình trạng của Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ hay Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ không tương ứng với mô tả hoặc thông số kỹ thuật (cho dù Bên Mua có từ chối việc giao hàng hay không) trong vòng 10 ngày sau khi Bên Mua phát hiện hoặc đáng lẽ phải phát hiện lỗi hay sự không tương ứng đó ; hoặc

12.6.7 trừ khi Hilti đưa ra tình huống hợp lý để kiểm tra Hàng Hóa đó hoặc địa điểm đã thực hiện Dịch Vụ và Bên Mua (nếu được Hilti yêu cầu) trả lại Hàng Hóa đó hoặc nguyên vật liệu liên quan đến Dịch Vụ tới địa điểm kinh doanh của Hilti để kiểm tra tại đó.

 

12.7 Trong mỗi trường hợp theo các mục từ 12.5.1 đến 12.5.4 trên đây,  Bên Mua đồng ý bồi thường cho Hilti đối với tất cả vụ kiện, chi phí, khoản phí, tổn thất, thiệt hại và phí tổn mà Hilti có thể phải chi trả hoặc phải chịu vì bất kỳ hoạt động tố tụng nào do bất kỳ bên thứ ba hoặc người dùng cuối  liên quan theo bất kỳ cách thức nào đến các trường hợp đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc lắp đặt Hàng Hóa.

 

12.8 Trừ khi có quy định rõ ràng trong các Điều Kiện này, tất cả bảo hành, điều kiện, bảo đảm hay các điều khoản khác được ngụ ý bởi luật định, cách sử dụng tùy chỉnh hoặc cơ sở khác đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được luật cho phép.

 

13.             TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MUA

 

13.1 Việc lựa chọn Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ phù hợp cho mục đích của Bên Mua phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện tại cơ sở hoặc các trường hợp sử dụng Hàng Hóa được đề xuất mà chỉ Bên Mua biết. Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm tự đảm bảo dữ liệu được cung cấp cho Hilti, dựa trên thông tin hoặc khuyến nghị mà Hilti đưa ra, là chính xác và mọi giả định do Hilti đưa ra để bổ sung cho dữ liệu đó là phù hợp với mục đích của Bên Mua.

 

13.2 Do đó, Bên Mua phải hoàn toàn chịu rủi ro khi tuân thủ hoặc làm theo bất kỳ sự tư vấn, tuyên bố hoặc khuyến nghị nào do Hilti hay Nhân Sự của Hilti đưa ra cho Bên Mua hay nhân viên hoặc đại lý của Bên Mua về Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ, sự phù hợp hoặc công dụng hoặc về việc kết hợp và tính tương thích của Hàng Hóa với hàng hóa khác và Bên Mua xác nhận không dựa vào và từ bỏ mọi khiếu nại về vi phạm bất kỳ tuyên bố nào như vậy. Vì vậy, Bên Mua phải dựa vào đánh giá của riêng mình và nếu cần thì xin chuyên gia tư vấn liên quan đến những vấn đề sau:

(a)  tính phù hợp và tương thích của Hàng Hóa cho mục đích sử dụng;

(b)  hoạt động đào tạo cần thiết cho Bên Mua và nhân viên của Bên Mua;

(c)  mức độ bảo trì liên tục bắt buộc đối với Hàng Hóa; và

(d)  mức độ thích hợp của các cơ sở mà tại các cơ sở đó Hàng Hóa sẽ được sử dụng

 

13.3 Bên Mua xác nhận sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo cho Bên Mua và nhân viên, đại lý, nhà thầu của Bên Mua và người dùng cuối Hàng Hóa sẽ:

(a) luôn lưu trữ, xử lý, sử dụng, xây dựng, bảo trì và sửa chữa Hàng Hóa tại bất kỳ thời điểm nào theo nghiệp vụ tốt và theo các tuyên bố về phương thức và bảng dữ liệu của Hàng Hóa, cũng như tất cả các chỉ dẫn và nguyên tắc hướng dẫn khác có liên quan về an toàn, đào tạo, sử dụng và bảo trì do Hilti hoặc Nhân Sự của Hilti cung cấp cho Bên Mua tùy từng thời điểm và;

(b) nhận sự đào tạo cần thiết liên quan đến Hàng Hóa đã được cung cấp;

(c) liên quan đến việc cho thuê Hàng Hóa hoặc Hàng Hóa được bên thứ ba sử dụng, thì Hàng Hóa phải được cung cấp theo bao bì ban đầu, bao gồm mọi tuyên bố về phương thức, bảng dữ liệu, dán nhãn và cảnh báo do Hilti cung cấp kèm Hàng Hóa;

(d) sử dụng Hàng Hóa với các thiết bị an toàn được khuyến nghị theo mọi tuyên bố về phương thức và bảng dữ liệu thích hợp, và chỉ dẫn và nguyên tắc hướng dẫn có liên quan khác của Hili về an toàn, đào tạo, sử dụng và bảo trì, được cung cấp tùy từng thời điểm.

(e) luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn của người lao động, cũng như tất cả luật có liên quan khác về Hàng Hóa và sử dụng Hàng Hóa.

 

13.4 Bên Mua phải chắc chắn và bảo đảm rằng không có công ty và cá nhân nào bị đưa vào trong danh sách đen tương ứng của Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, Thụy Sĩ hoặc các khu vực có quyền tài phán/chính phủ khác được cung cấp các sản phẩm thông tin, phần mềm hoặc công nghệ mà không có sự chấp thuận bắt buộc về mặt pháp lý. Bên Mua phải bảo đảm thêm rằng Bên Mua không có dự định sử dụng bất kỳ sản phẩm, thông tin, phần mềm và công nghệ nào do Hilti cung cấp cho Bên Mua về hoặc liên quan đến công nghệ nguyên tử hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt (hạt nhân, sinh học, hóa học) hoặc các phương tiện vận chuyển của chúng.

 

14.             GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

14.1 Cho dù có bất kỳ điều nào trái ngược với các Điều Kiện này hoặc với bất kỳ Hợp Đồng nào, mục 14 này sẽ quy định toàn bộ trách nhiệm tài chính của Hilti (bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi hoặc thiếu sót do Nhân Sự của Hilti) đối với Bên Mua liên quan đến:

14.1.1 bất kỳ vi phạm nào của các Điều Kiện này;

 

14.1.2 bất kỳ việc sử dụng nào của Bên Mua đối với bất kỳ Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ nào; hoặc

14.1.3 bất kỳ tuyên bố, báo cáo hay hành động sai lầm hoặc thiếu sót nào, bao gồm sơ suất phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng.

 

14.2 Hilti không chịu trách nhiệm đối với Bên Mua về bất kỳ trường hợp tổn thất kinh tế, tổn thất lợi nhuận, tổn thất doanh thu hoặc thu nhập, tổn thất hoạt động kinh doanh, tổn thất sản xuất hoặc cơ hội, tổn thất dữ liệu, mất lợi thế thương mại hoặc tổn thất khác.

 

14.3 Hilti không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc kéo theo nào, cho dù phát sinh như thế nào.

 

14.4 THEO NHỮNG QUY ĐỊNH NÊU TRÊN, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA HILTI (CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM BAO GỒM SƠ SUẤT, TUYÊN BỐ SAI HAY CÁC HÀNH VI KHÁC) THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN, VI PHẠM TRÁCH NHIỆM THEO LUẬT ĐỊNH HAY VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỢC DỰ KIẾN CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG NÀO HOẶC DỰA TRÊN BẤT KỲ YÊU CẦU ĐÓNG GÓP HAY BỒI THƯỜNG NÀO, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẰNG GIÁ HÓA ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG ĐÓ.

 

15.             BỒI THƯỜNG CỦA BÊN MUA

 

15.1 Bên Mua phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho Hilti về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào đối với bất kỳ người hoặc tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ tài sản nào và đối với tất cả vụ kiện, yêu cầu, chi phí, lệ phí, phí tổn hoặc tổn thất nào khác mà Hilti phải chịu phát sinh:

15.1.1 theo bất kỳ luật định và/hoặc quy định nào có liên quan; và/hoặc

15.1.2 liên quan đến bất kỳ hành vi, thiếu sót, sơ suất và/hoặc vi phạm các điều khoản của các Điều Kiện này hoặc do sự vi phạm của Bên Mua.

 

15.2 Nếu Hàng Hóa do Hilti cung cấp được bên thứ ba sử dụng theo cách thức không được Hilti đồng ý trước bằng văn bản là phù hợp hoặc theo cách thức không phù hợp với các Điều Kiện này, bao gồm (nhưng không giới hạn) mục 13.3, Hilti sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hay phí tổn nào mà Bên Mua hay bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu hoặc chi trả, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến Hàng Hóa đó hoặc sử dụng đó (bao gồm đối với tổn thất thu nhập, lợi nhuận, sản xuất, cơ hội, hoạt động kinh doanh, lợi thế thương mại và/hoặc bất kỳ hợp đồng nào) và Bên Mua phải bồi thường cho Hilti và bảo đảm Hilti được bồi thường đối với tất cả chi phí, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hay phí tổn như thế mà Hilti phải chịu hoặc chi trả do bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào có liên quan bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

 

16.             BÊN MUA CÓ LỖI HOẶC MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

16.1 Trong trường hợp mà:

16.1.1 Bên Mua vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng;

16.1.2 tài sản hoặc bất động sản của Bên Mua bị tịch biên hoặc hợp thức hóa; hoặc

16.1.3 Bên Mua (cá nhân hoặc tổ chức) phải lập hoặc đề nghị lập bất kỳ thỏa thuận hay thỏa hiệp tự nguyện nào với các chủ nợ hoặc Bên Mua bị phá sản hoặc nếu có bất kỳ đơn xin phá sản nào đối với Bên Mua;

16.1.4 (nếu Bên Mua là một công ty) Bên Mua có quản tài viên hoặc người quản lý tài sản được chỉ định hoặc lập thỏa thuận tự nguyện với các chủ nợ của mình hoặc có các tài liệu được nộp lên tòa án để chỉ định người quản lý tài sản của Bên Mua hoặc hoặc thông báo về ý định bổ nhiệm người quản lý tài sản của Bên Mua hoặc các giám đốc của Bên Mua hoặc người giữ thế chấp thả nổi hoặc Bên Mua bắt đầu quá trình giải thể, hoặc

16.1.5 Bên Mua không thanh toán các khoản nợ của Bên Mua nếu và khi đến hạn; hoặc

16.1.6 xảy ra sự kiện tương tự mục 16.1.1 đến mục 16.1.5 với Bên Mua tại khu vực tài phán địa phương của Bên Mua;

 

Theo quyền quyết định riêng của mình và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào khác, Hilti có thể ngay lập tức gửi văn bản thông báo chấm dứt một phần hoặc toàn bộ bất kỳ và tất cả các Hợp Đồng còn lại giữa Hilti và Bên Mua hoặc có thể đình chỉ các đợt giao Hàng Hóa và/hoặc việc thực hiện Dịch Vụ khác (không ảnh hưởng tới các quyền chấm dứt Hợp Đồng của Hilti sau đó cho cùng một nguyên nhân nếu Hilti quyết định như vậy)

 

17.             SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

17.1 Bất kỳ tài sản trí tuệ do Hilti tạo ra trong quá trình thực hiện Hợp Đồng hoặc trong quá trình thiết kế, sản xuất hoặc cung cấp hoặc liên quan đến Hàng Hóa hoặc cung cấp Dịch Vụ sẽ vẫn là tài sản của Hilti. Không có điều nào trong các Điều Kiện này sẽ được coi là đã cấp phép hoặc cấp bất kỳ quyền nào khác cho Bên Mua để sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Hilti.

 

17.2 Tất cả logo, tên thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại (“Ký Hiệu”) do Hilti sở hữu hoặc sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh đều là tài sản của Hilti. Hilti bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sử dụng các Ký Hiệu đó. Bên Mua không được sử dụng hoặc cho phép sử dụng các Ký Hiệu đó hoặc bất kỳ Ký Hiệu nào tương tự nếu không có văn bản cho phép trước của Hilti.

 

18.             BẤT KHẢ KHÁNG

 

Hilti có quyền trì hoãn hoặc hủy bỏ việc giao hàng hoặc giảm số lượng Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ được giao nếu bị ngăn cản, cản trở hoặc trì hoãn trong việc sản xuất, lấy hoặc phân phối Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ bởi tuyến đường hoặc phương tiện giao hàng bình thường thông qua bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của Hilti, bao gồm nhưng không giới hạn dịch bệnh và đại dịch, thiên tai, hành động của chính phủ, trường hợp khẩn cấp của quốc gia, hành động khủng bố, biểu tình, bạo loạn, bạo động dân sự, đình công, bãi khoá, các tranh chấp lao động khác (cho dù có liên quan đến lực lượng lao động của bất kỳ một trong hai bên hay không), tai nạn, chiến tranh, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, dịch bệnh, giảm hoặc không có sẵn điện tại nhà máy sản xuất, nhà máy hoặc nhà xưởng, thiếu hụt hoặc không có sẵn nguyên vật liệu thô từ nguồn cung bình thường hoặc các hạn chế hay chậm trễ ảnh hưởng đến bên vận chuyển.

 

19.             KIỂM SOÁT XUẤT/NHẬP KHẨU

 

19.1 Nếu việc giao Hàng Hóa theo Hợp Đồng tùy thuộc vào việc chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào cấp giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào hoặc bị hạn chế hay cấm do các luật hoặc quy định kiểm soát xuất khẩu hay nhập khẩu, Hilti có thể tạm dừng các nghĩa vụ của mình và các quyền của Bên Mua liên quan đến đợt giao hàng đó theo Hợp Đồng cho đến khi giấy phép đó được cấp hoặc trong thời gian hạn chế và/hoặc có lệnh cấm tương ứng, Hilti có thể chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bên Mua.

 

19.2 Khi chấp nhận đề nghị của Hilti, bằng việc ký kết bất kỳ Hợp Đồng nào và/hoặc chấp nhận bất kỳ Hàng Hóa nào từ Hilti, Bên Mua đồng ý sẽ không xử lý Hàng Hóa và/hoặc tài liệu có liên quan đến việc vi phạm bất kỳ luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hay nhập khẩu hiện hành nào.

 

20.             VIỆC TỪ BỎ

 

Việc Hilti từ bỏ bất kỳ quyền nào hay Hilti không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc yêu cầu thực hiện chặt chẽ bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc loại trừ bất kỳ lần thực hiện nào khác hay thực hiện bất kỳ quyền hoặc quy định nào khác của Hợp Đồng này.

 

21.             HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

 

Nếu một hoặc nhiều điều khoản của các Điều kiện này hoặc Hợp Đồng đang hoặc sẽ trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành,  hoặc nếu một hoặc nhiều quy định của các Điều kiện này hoặc Hợp Đồng đang hoặc sẽ trở nên không hoàn chỉnh, thì các quy định còn lại của các Điều kiện này và Hợp Đồng sẽ vẫn có hiệu lực mà không có giới hạn, với điều kiện là các nghĩa vụ chính của các bên theo Hợp Đồng vẫn không bị ảnh hưởng. Mỗi quy định vô hiệu hoặc không thể thực hiện được sẽ được thay thế hoặc hoàn thiện bởi một quy định hợp lệ và có thể thực hiện được sao cho quy định mới phản ánh gần nhất giá trị pháp lý và kinh tế mà các bên hiện đang hướng đến trong quy định vô hiệu hoặc không thể thực hiện được đó.

 

22.             QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

 

Cá nhân không phải là một bên của Hợp Đồng này không có quyền thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này.

 

23.             CHUYỂN NHƯỢNG

 

Bên Mua không được chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng thầu phụ hoặc thanh lý theo bất kỳ cách nào để quyết định các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này mà không có văn bản đồng ý trước của Hilti.

 

24.             THÔNG BÁO

 

24.1 Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu cung cấp theo Hợp Đồng này sẽ được gửi tới Hilti tại văn phòng đăng ký của Hilti, mà Hilti có thể thông báo địa chỉ cho Bên Mua tùy từng thời điểm và gửi tới Bên Mua tại địa chỉ đã thông báo cho Hilti trong đơn đăng ký qua dịch vụ thư hạng nhất, thư bảo đảm hàng không hoặc qua email hay fax. Bên Mua có trách nhiệm thông báo cho Hilti bằng văn bản bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, email hay số fax so với hồ sơ đã đăng ký của Bên Mua.

 

24.2 Bất kỳ thông báo nào được gửi qua bưu điện sẽ được coi là đã được gửi sau bảy ngày kể từ ngày gửi. Trong trường hợp gửi qua email thì là khi có email để đọc trong hộp thư đến của người nhận và trong trường hợp gửi qua fax là khi máy của người nhận xác nhận đã nhận bản fax đó, với điều kiện bản sao thông báo hay thư đó cũng được gửi qua bưu điện theo mục 24.1 trong vòng 24 giờ sau khi gửi phiên bản ban đầu.

 

25.             THÔNG BÁO THU THẬP CÔNG BẰNG – BẢO VỆ DỮ LIỆU

 

25.1 Hilti sẽ tuân thủ quy định của các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành liên quan đến việc xử lý bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm dữ liệu cá nhân, mà Hilti thu được từ Bên Mua hay từ các bên thứ ba với sự đồng ý của Bên Mua, ví dụ: cơ quan tham chiếu tín dụng (“dữ liệu”). Hilti sẽ tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư trực tuyến của mình khi Bên Mua mua Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ từ Hilti thông qua trang web của Hilti.

 

25.2 Hilti có thể xử lý tất cả dữ liệu để cho phép Hilti tiến hành hoạt động kinh doanh với Bên Mua và cho mục đích cụ thể là bán Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ cho Bên Mua. Hilti sẽ không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào lâu hơn thời gian cần thiết cho các mục đích được pháp luật cho phép thu thập, theo yêu cầu của các chính sách lưu trữ hiện hành và/hoặc theo yêu cầu hay được phép theo luật hiện hành.

 

25.3 Mọi dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng liên quan đến các Hợp Đồng và bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác mà Hilti thực hiện cho Bên Mua và cho bất kỳ mục đích nào khác cần thiết để xử lý hợp lý dữ liệu của Bên Mua hoặc được Bên Mua đồng ý trong ngữ cảnh cụ thể. Bên Mua có thể thông báo cho Hilti bằng văn bản để chấm dứt việc xử lý dữ liệu nếu muốn Hilti chấm dứt sử dụng bất kỳ dữ liệu nào mà Bên Mua đã tự nguyện cung cấp cho Hilti. Trong những trường hợp đó, Hilti có quyền chấm dứt các Hợp Đồng.

 

25.4 Hilti có thể tiết lộ dữ liệu của Bên Mua theo yêu cầu của luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn để ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ sự an toàn của Hilti, khách hàng, nhân viên của Hilti hoặc bên thứ ba khác (ví dụ như cho mục đích chống gian lận), thực hiện nghĩa vụ theo luật định hoặc theo yêu cầu bắt buộc của tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Hilti sẽ xác định việc cho phép tiết lộ dữ liệu trong mỗi trường hợp đó một cách thận trọng, đặc biệt chú ý đến loại yêu cầu, loại dữ liệu bị ảnh hưởng và bất kỳ tác động nào mà việc tiết lộ dữ liệu sẽ có đối với chủ thể của dữ liệu bị ảnh hưởng. Nếu quyết định tiết lộ dữ liệu trong trường hợp đó, Hilti cũng sẽ cân nhắc các cách giảm phạm vi tiết lộ, ví dụ bằng biên tập thông tin đã được cung cấp.

 

25.5 Hilti có thể chia sẻ dữ liệu của Bên Mua với các thực thể khác của nhóm các công ty Hilti và với các đối tác kinh doanh nếu có lý do chính đáng để chia sẻ và việc chia sẻ đó được pháp luật cho phép.

 

25.6 Hilti có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện một số chức năng nhất định thay mặt Hilti và theo hướng dẫn của Hilti. Ví dụ bao gồm quản lý dữ liệu, dịch vụ bảo trì máy tính, phân tích trang web, xử lý yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến, giao bưu kiện, gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp trong danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bán hàng và tiếp thị, xử lý các khoản thanh toán thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bao gồm các công ty công nghệ thông tin, các công ty xử lý thẻ tín dụng, đại lý xếp hạng tín dụng hoặc các cố vấn pháp lý, tài chính và cố vấn khác.

 

25.7 Khi tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, Hilti có thể bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình. Trong những giao dịch đó, dữ liệu khách hàng (bao gồm dữ liệu của Bên Mua) theo thường lệ là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao nhưng vẫn tuân thủ các quy định nêu trong tài liệu này, trừ khi Bên Mua đồng ý khác.

 

26.             BẢO MẬT

 

Bên Mua xác nhận rằng tất cả bí mật thương mại và kinh doanh, cũng như tất cả dữ liệu kỹ thuật, thương mại và tài chính của Hilti mà Hilti đã tiết lộ cho Bên Mua không phải là thông tin công khai mà là thông tin bảo mật của Hilti. Bên Mua không được tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật nào như vậy cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có văn bản đồng ý của Hilti và không được sử dụng bất kỳ thông tin bảo mật nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích đã được thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản. Nghĩa vụ bảo mật sẽ không được áp dụng nếu bắt buộc phải tiết lộ căn cứ theo luật hoặc quy định hiện hành. Trước khi tiết lộ bắt buộc, Bên Mua phải thông báo cho Hilti bằng văn bản về nhu cầu tiết lộ đó và các trường hợp yêu cầu tiết lộ và các bên phải thảo luận, thống nhất trên tinh thần thiện chí về các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi của Hilti.

 

27.             THỎA THUẬN TOÀN BỘ

 

Hợp Đồng thiết lập toàn bộ thỏa thuận và điều kiện giữa Bên Mua và Hilti liên quan đến việc bán Hàng Hóa và cung cấp Dịch Vụ và sẽ thay thế, loại bỏ tất cả tài liệu Hilti đã ban hành trước đó để quy định các điều khoản và điều kiện của Hilti về việc bán Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ. Bên Mua xác nhận rằng Hợp Đồng không được ký kết hoàn toàn hoặc một phần phụ thuộc vào bất kỳ bảo đảm, tuyên bố, hứa hẹn hoặc cam đoan nào của Hilti hoặc thay mặt Hilti ngoài các nội dung được nêu trong Hợp Đồng và Bên Mua cũng không được cung cấp bất kỳ nội dung nào như vậy. Bên Mua đồng ý rằng các quyền hoặc biện pháp khắc phục duy nhất dành cho Bên Mua phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ bảo đảm, tuyên bố, hứa hẹn hay cam đoan nào sẽ là các quyền hoặc biện pháp khắc phục đối với vi phạm hợp đồng và khước từ không hủy ngang, vô điều kiện bất kỳ quyền nào Bên Mua có thể có đối với bất kỳ khiếu nại, quyền hay biện pháp khắc phục nào, bao gồm bất kỳ quyền nào để hủy bỏ Hợp Đồng mà Bên Mua có thể đã có.

28.             LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

28.1 Các Điều Kiện này và Hợp Đồng sẽ được hiểu và thực hiện theo luật Việt Nam. Không áp dụng Công Ước Liên Hợp Quốc về Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế.

 

28.2 Tất cả thủ tục liên quan đến các Điều Kiện này và Hợp Đồng sẽ được giải quyết tại và Bên Mua đồng ý sẽ chấp nhận việc phân xử trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”). Ngôn ngữ trong thủ tục phân xử trọng tài là tiếng Anh.

 

28.3 Các Điều Kiện này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

 

HILTI - GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.      GENERAL

 

1.1 In these terms and conditions of sale (“Conditions”) the following words have the meanings shown:
“Buyer” means the person, firm or company purchasing Goods and/or Services from Hilti;

“Contract” means any agreement between Hilti and the Buyer for the purchase of Goods and/or provision of Services from/by Hilti;

 “Goods” means goods manufactured by Hilti and purchased by the Buyer on the terms of this Contract;

“Hilti” means Hilti Vietnam Company Limited.

“Personnel” means the employees, servants, directors, agents, consultants or other personnel of Hilti or any of their subcontractors; and

“Services” means the services to be supplied by Hilti under or in relation to the Contract

1.2    Headings do not affect the interpretation of these Conditions.

 

2.      MAKING THE CONTRACT

 

2.1  Any written quotation, estimate and/or advertised price for the Goods and/or Services shall be an invitation to treat and no binding contract shall be created by placing an order on Hilti’s website or otherwise until Hilti has sent an acknowledgement of order to the Buyer or (if earlier) Hilti delivers the Goods or provides the Services to the Buyer, whereupon a Contract shall be formed. In the event that Hilti has not provided an acknowledgement of order these Conditions, provided the Buyer shall have had prior notice of them, shall nonetheless apply to the Contract. 

 

2.2 Any order shall be accepted entirely at the discretion of Hilti. Hilti reserves the right to reject any order in whole or in part for any reason, including where the Buyer fails the credit approval process of Hilti, or exceeds its available credit limit with Hilti, or the Goods and/or Services ordered are not available. Where the Goods and/or Services ordered are not available, Hilti will inform the Buyer accordingly and may recommend a replacement. If the replacement is accepted by the Buyer, this will constitute a binding order for the replacement Goods and/or Services and Hilti will deliver the replacement Goods and/or Services to the Buyer.

 

2.3 Any quotation made by Hilti is given subject to these Conditions and is valid for 30 days from its date (or until any other date shown on the quotation), provided that Hilti has not previously withdrawn it.

 

2.4 Unless agreed otherwise in writing, these Conditions shall be incorporated in the Contract to the exclusion of all other terms, conditions or other representations. Any other general terms, conditions or other representations of the Buyer, even if they are known, are expressly excluded and rejected. These Conditions shall furthermore provide the basis for all future transactions regarding the sale of Goods and/or provision of Services by Hilti.

 

2.5 These Conditions shall prevail unless expressly amended in writing and signed by two authorized representatives on behalf of Hilti.

 

3.      DESCRIPTION OF GOODS AND SERVICES

3.1 The quantity, quality, description of and any specification for the Goods or Services shall be as set out in Hilti's acknowledgement of order or, in its absence, Hilti's quotation.

 

3.2 All descriptive matter, specifications and advertising issued by Hilti and any descriptions, details or illustrations contained in Hilti’s catalogues or brochures are issued or published for the sole purpose of giving an approximate idea of the Goods or Services described in them and they will not form part of the Contract unless otherwise agreed in writing.

 

3.3 Hilti reserves the right, without liability to the Buyer, to make any changes in the specification of the Goods and/or Services which are required to conform with any applicable national and/or EU laws, regulations and/or safety requirements or which do not materially affect the quality or performance of the Goods and/or Services.

 

3.4 No statement, description, information, warranty, condition or recommendation contained in any catalogue, price list, advertisement or communication or made verbally by any of the Personnel shall be construed to vary in any way any of these Conditions under the Contract unless otherwise agreed in accordance with section 2.5 above.

 

4.      PRICE

 

4.1 Subject to section 4.2 below, the price payable for Goods and/or Services shall, unless otherwise stated by Hilti in writing and agreed on its behalf, be the list price of Hilti current at the date of despatch and, in the case of an order for delivery by instalments, the price payable for each instalment shall be Hilti’s current list price at the date of the despatch of each instalment.

 

4.2 Unless otherwise agreed in writing, Hilti’s prices may be subject to increase due to factors such as change in law or the interpretation thereof, inflation, wages, production cost, exchange rate fluctuations, materials or other costs since the date of Hilti’s quotation or, if no quotation is issued, the Buyer’s order. Hilti accordingly reserves the right to adjust the invoice price payable by the amount of any increase in such costs after the price is quoted and the invoice so adjusted shall be payable as if it were the original Contract price.

 

4.3 All prices are exclusive of value added tax, taxes and all other applicable duties. The Buyer shall be liable for all and any local taxes or charges as appropriate.

 

[LNLH1] 4.4 Hilti shall be entitled to invoice the Buyer by post, by courier or email for the price of the Goods and/or Services in Vietnam Dong (VND).

 

4.5 Hilti has the right to invoice the Buyer for the costs of any packaging, transportation of the Goods or any additional costs resulting from any other alteration made by or requested in written form by the Buyer on or at the time of delivery or upon notification by Hilti that the Goods are awaiting collection. Any such additional costs may be invoiced by Hilti in Vietnam Dong (VND).

 

5.      CARRIAGE AND INSURANCE

 

5.1 The cost of carriage and insurance of the Goods to the Buyer’s premises shall be in accordance with the applicable Incoterms 2020 (see section 5.2 below).

 

5.2 Unless expressly agreed otherwise in writing, export orders shall be charged in accordance with Incoterms 2020 - FCA place of departure, save that Hilti shall have no obligation to obtain any export licence or clearance required in relation to the Goods.

 

6.      ADDITIONAL COSTS

 

6.1 The Buyer agrees to pay for any loss or extra costs above the quoted price for the Goods or Services which are directly or indirectly incurred by Hilti through the Buyer’s instructions or lack of instruction or through failure or delay in taking delivery or through any act or default on the part of the Buyer, its servants or agents.

 

6.2 In the event of any unsuccessful delivery of the Goods at the Buyer’s delivery address for any reason not attributable to Hilti, the Buyer shall pay Hilti an additional sum of VND 100,000 for each unsuccessful delivery. 

 

6.3 Without prejudice to any other rights and remedies which Hilti may have, if the Goods are submitted to Hilti or its Personnel for repair, Hilti shall have a general lien on the Goods in respect of all debts owed by the Buyer to Hilti (including the costs of the repair), and if the Goods are not collected and paid for by the Buyer within 5 months of the Buyer being informed that the Goods are ready for collection, the Buyer agrees that Hilti shall be entitled after 14 working days’ notice to the Buyer to dispose of the Goods as Hilti thinks fit.

 

7.      TERMS OF PAYMENT

 

7.1 Unless agreed otherwise in writing, all payments due under any Contract must be made by the Buyer within 30 days of the date from invoice date. In respect of Goods, full payment must be made before commencement of order fulfilment. In respect of non-stocking items, the Buyer shall pay Hilti a minimum deposit of 50% of the purchase price before commencement of order fulfilment.

 

7.2 The Buyer shall not be entitled to exercise any set off, lien or any other similar right or claim unless the Buyer has a valid court order requiring an amount equal to such deduction to be paid by Hilti to the Buyer. Hilti may set off any claim of any kind whatsoever which the Buyer may have against Hilti under the Contract or any other contract or otherwise howsoever against any sum which would otherwise be due from the Buyer to Hilti under the Contract or any other contract otherwise howsoever.

 

7.3 If the Goods or Services are delivered / provided in instalments, Hilti shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery thereof has been made and payment shall be due in accordance with section 7.1 above in respect of each invoice.

 

7.4 Any failure by the Buyer to either pay any due instalment in accordance with this Contract or failure to give delivery instructions in respect of any Goods or Services shall cause the whole of the price for Goods and Services already manufactured or provided at the time of such a default, to become due forthwith without any notice.

 

7.5 Prompt payment shall be a condition precedent to future deliveries of the Goods / provision of Services due under any Contract.

 

7.6 Unless otherwise agreed in writing between the parties, Hilti is entitled to charge and to be paid interest at 4% above the current LIBOR base rate on any unpaid invoices and/or any other overdue payments due from the Buyer.

 

8.      DELIVERY OF GOODS

 

8.1 The period for delivery shall be the period within which the Goods are intended to be despatched from Hilti’s premises and shall be calculated from the date of the receipt by Hilti of the Buyer’s order or the date of receipt of all necessary information to enable Hilti to manufacture or procure the manufacture of the Goods, whichever shall be the later, and the Buyer shall take delivery of the Goods within such a period. If no period is stipulated by Hilti, then delivery will be such time after receipt of instructions as Hilti thinks reasonable.

 

8.2 Unless agreed otherwise in writing, all times or dates given for delivery of the Goods are given in good faith and time for delivery shall not be of the essence.  Hilti shall not be liable for any loss, costs, damages, charges or expenses caused directly or indirectly by any delay in the delivery of the Goods. 

 

8.3 Without prejudice to the warranties in section 12 below, no liability for non-delivery, loss of or damage to the Goods occurring post-delivery or for any claim that the Goods are not in accordance with the Contract will attach to Hilti, unless claims to that effect are notified in writing by the Buyer to Hilti (and in the case of claims for non-delivery, loss or damage with a copy to the carrier if Hilti’s own vehicles have not been used to deliver the Goods):

 

8.3.1 immediately in case the loss of or damage to the Goods occurred in transit or upon delivery provided that the relevant loss or damage is expressly mentioned on the consignment note;

8.3.2 within 28 days of delivery of the Goods in the case of defective Goods; or

8.3.3 within 7 days of delivery of the Goods for any other noncompliance with the Contract.

 

8.4 If the Buyer fails to give notice in accordance with section 8.3 above, the Goods shall be deemed to be in all respects in accordance with the Contract and the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall be bound to pay for the same accordingly.

 

8.5 All requests for proof of delivery must be made within a period of 21 days following the date of the invoice.

 

8.6 If for any reason the Buyer is unable to accept delivery of the Goods at the time when the Goods have been notified as ready for delivery, Hilti may at its sole discretion store the Goods at the risk and cost of the Buyer and take all reasonable steps to safeguard and insure them at the cost of the Buyer, provided that the Buyer shall be immediately informed thereof.

 

8.7 Hilti shall have the right to make delivery by instalments of such quantities of the Goods and at such intervals as it may decide. Any defect in any instalment shall not be a ground for cancellation of the remainder of the instalments and the Buyer shall be bound to accept further deliveries thereof.

 

9.      RETURNS AND CANCELLATIONS

 

9.1 Subject to section 8.3 above, Goods supplied pursuant to the Contract cannot be returned without Hilti’s prior written authorisation. However, products with expiry dates, chemical products (due to its nature), and any custom or non-stocking items, are all non-returnable.

 

9.2 Subject to section 9.1 above, duly authorised returns:

9.1.1 shall be sent to Hilti’s premises at the Buyer’s expense;

9.1.2 may be subject to a handling charge of 20% of the value of the Goods; and

9.1.3 must be in the same condition as originally supplied to the Buyer.

 

9.2 The Buyer may not cancel an order for Goods and/or Services including, but without limitation to, any Goods and/or Services that involve special requirements of the Buyer once the order has been inputted into Hilti’s ordering system, without the prior written consent of Hilti.

 

10     PASSING OF TITLE AND RISK

 

10.1 The risk shall pass in accordance with the applicable Incoterms 2020.

 

10.2 Title to the Goods shall not pass to the Buyer until Hilti has received in full (in cash or cleared funds) all sums due to it in respect of:

10.2.1 the Goods; and

10.2.2 all other sums which are or which become due to Hilti from the Buyer on any account.

 

10.3 Until title to the Goods has passed to the Buyer, the Buyer shall:

10.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as Hilti’s bailee;

10.3.2 store the Goods (at no cost to Hilti) separately from all other goods of the Buyer or any third party in such a way that they remain readily identifiable as Hilti’s property;

10.3.3 not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods; and

10.3.4 maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured on Hilti’s behalf for their full price against all risks to the reasonable satisfaction of Hilti. On request the Buyer shall produce the policy of insurance to Hilti.

10.4 The Buyer may use the Goods in the ordinary course of the Buyer’s business before ownership has passed to it.

 

10.5 The Buyer’s right to possession of the Goods shall terminate immediately upon the occurrence of any of the events specified in sections 16.1.2 to 16.1.6 below.

 

10.6 Hilti shall be entitled to recover payment for the Goods notwithstanding that ownership of any of the Goods has not passed from Hilti.

 

10.7 The Buyer grants Hilti, its Personnel an irrevocable licence at any time to enter any premises where the Goods are or may be stored in order to inspect them, or, where the Buyer’s right to possession has terminated, to recover them, and the Buyer acknowledges that Hilti shall have the right to intercept and repossess Goods in transit where the Buyer’s right to possession has terminated. 

 

10.8 Where Hilti is unable to determine whether any Goods are the goods in respect of which the Buyer’s right to possession has terminated, the Buyer shall be deemed to have sold all goods of the kind sold by Hilti to the Buyer in the order in which they were invoiced to the Buyer.

 

10.9 On termination of the Contract, howsoever caused, Hilti’s (but not the Buyer’s) rights contained in this section 10 shall remain in effect. Hilti’s rights and remedies set out in this section 10 are in addition to and shall not in any way prejudice, limit or restrict any of Hilti’s other rights or remedies under the Contract or in law.

 

11     SUPPLY OF SERVICES

 

11.1 Hilti shall provide the Services to the Buyer in accordance with the Contract applying reasonable skill and care.

 

11.2 Hilti shall use its reasonable endeavours to meet any performance dates for the Services, but any such dates shall be estimates only and time shall not be of the essence for the performance of the Services. Hilti shall not be liable for any loss whatsoever or howsoever arising caused by its failure to provide the Services on the due date.

 

11.3 Where Hilti is to perform the Services at the Buyer’s premises, the Buyer shall:

11.3.1 procure safe and unhindered access to the premises for all the Personnel to carry out the Services at all relevant times;

11.3.2 ensure that all consents, permissions, or licences required to allow the Services to be provided are in place;

11.3.3 ensure the provision of adequate power, lighting, heating and other such facilities or supplies required for the provision of the Services;

11.3.4 provide adjacent to where the Services are to be provided storage for the materials required for the Services;

11.3.5 ensure that the site where Services are to be provided are adequate for that purpose, clear and free from all health and safety hazards and possesses such facilities for the Personnel to comply with any applicable legislation and as Hilti shall reasonably require; and

11.3.6 be responsible for the Personnel’s death or personal injury or damage to or loss of Hilti (and subcontractors and Personnel)’s property whilst on the Buyer’s premises except to the extent any such death or personal injury results from the negligence of Hilti or its subcontractors.

 

11.4 The Services will be deemed to be completed and the relevant element of the Contract price to be due and payable forthwith:

11.4.1 when Hilti issues a written notice to the Buyer confirming such completion; or

11.4.2 If Hilti is available to perform the Services but is prevented from doing so by reason of:

(a)     the lack of relevant assistance from the Buyer (such as lack of availability of test components or parts from the Buyer); or

(b)     the condition of the Buyer’s premises on the site at which the Services are to be provided and/or the facilities at or the services available at those premises at the time agreed for the provision of the Services; or

(c)     the failure by the Buyer to comply with the Contract.

 

12     WARRANTIES

 

12.1 Where Goods and/or Services are supplied with the benefit of a specific written warranty set out in another document produced by Hilti, such warranty shall apply instead of the warranty set out in section 12.2 below.  The warranty in section 12.2 shall only apply where no such specific warranty is supplied in relation to the Goods and/or Services. The exclusions in sections 12.4 and 12.6 to 12.8 shall apply to every such specific warranty except for the “manufacturer’s lifetime warranty” set out in any operating instructions supplied with the Goods. 

 

12.2 If the Buyer establishes to Hilti’s reasonable satisfaction within 12 months of the date of delivery of the Goods or performance of the Services that there is a defect in the materials or workmanship of the Goods or that the Goods or Services are supplied not in accordance with the Contract then Hilti shall at its option, at its sole discretion and within a reasonable time:

12.2.1 repair or make good such defect or failure in such Goods free of charge to the Buyer (including all costs of transportation of any Goods or materials to and from the Buyer for that purpose); or

12.2.2 replace such Goods with Goods which are in all respects in accordance with the Contract or re-perform such Services: or

12.2.3 issue a credit note to the Buyer in respect of the whole or part of the Contract price or such Goods or Services as appropriate having taken back such Goods or materials relating to such Goods or Services.

 

The performance of any one of the above options shall constitute an entire discharge of Hilti’s liability under this warranty.

 

12.3 Goods presented for repair may be repaired by Hilti using new or refurbished parts of quality equivalent to new. Hilti shall retain the replaced part that is exchanged as its property, and the replacement part will become the Buyer’s property. Goods traded-in (in the course of a repair or otherwise) in exchange for new Goods shall be retained by Hilti as its property. It is agreed by the Buyer and Hilti that all Goods repaired and/or exchanged by Hilti is for value. By accepting the repair to be conducted by Hilti, the Buyer agrees to the foregoing terms on which the repair will be conducted.

 

12.4 For the avoidance of doubt, the Buyer agrees to hold harmless and indemnify Hilti from and against any and all costs relating to the removal or reinstallation of the Goods.

 

12.5 Any Goods repaired or replaced, or Services re-performed shall be warranted by Hilti for a further period of 12 months commencing on the date such repair, replacement or re-performance was completed, provided that: (1) the overall warranty period for the affected Goods or Services shall not in any event exceed 24 months from the date of original delivery of the Goods or the original completion of the Services (as the case may be); and (2) subject in every case to the other provisions of this section 12, Hilti’s liability under this section 12 shall in no event exceed the purchase price of such Goods or Services.

 

12.6 Hilti shall not be liable for breach of the warranty in section 12.2 above or any other warranty, guarantee or condition:

12.6.1 arising from any defect in Goods arising from any drawing, design or specification supplied by the Buyer;

12.6.2 arising from any acts, omissions negligence or default of the Buyer or arising from fair wear and tear (unless expressly stated otherwise in the warranty document), wilful damage, unsuitable storage, handling, treatment, installation, maintenance, repair or application, abnormal use or use under abnormal conditions;

12.6.3 arising from any non-compliance with the safety, training, usage and maintenance requirements (including, but not limited to, excessive or heavy use), method statements, data sheets, instructions or recommendations (whether oral or in writing) communicated to the Buyer by Hilti and/or any of its Personnel or suppliers;

12.6.4 arising from incorporation, alteration, modification or conversion of the Goods with any other goods, products or systems outside the intended purpose of the Goods, or as a result of non-compatibility of the Goods with any other goods, products or systems or use of consumables, components or spare parts other than those manufactured by Hilti without Hilti’s prior written approval;

12.6.5 if the total price for the Goods and/or Services has not been paid by the due date for payment;

12.6.6 unless any claim by the Buyer which is based on any defect in the quality or condition of the Goods and/or Services or their failure to correspond with their description or specification shall (whether or not delivery is refused by the Buyer) be notified to Hilti within 10 days after the Buyer discovers or ought to have discovered the defect or failure; or

12.6.7 unless Hilti is given a reasonable opportunity to examine such Goods or location at which the Services were performed and the Buyer (if asked to do so by Hilti) returns such Goods or materials relating to the Services to Hilti’s place of business for the examination to take place there.

 

12.7 In each of the foregoing events under sections 12.5.1 to 12.5.4 above, the Buyer agrees to indemnify Hilti against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses which Hilti may incur or sustain by reason of any action brought by any third party or end-user relating in any way to such events including but not limited to the installation of the Goods.

 

12.8 Save as expressly provided in these Conditions, all warranties, conditions, guarantees or other terms implied by statute, custom usage or otherwise are excluded to the fullest extent permitted by law.

 

13     BUYER’S RESPONSIBILITY

 

 13.1 The selection of the Goods and/or Services suitable for the Buyer’s purposes depends on a range of factors. These factors include, but are not limited to, on-site conditions or other circumstances of the proposed application of the Goods known only to the Buyer. The Buyer is solely responsible for satisfying itself that the data supplied to Hilti on which information or recommendations made by Hilti are based is correct and that any assumptions made by Hilti to supplement that data are suitable for the Buyer’s purposes.

 

13.2 Any advice, representation or recommendation given by Hilti or Personnel to the Buyer or its employees or agents as to the Goods and/or Services, their fitting or use, or as to the incorporation or compatibility of the Goods with other goods, is therefore followed or acted upon entirely at the Buyer’s own risk and the Buyer acknowledges that it does not rely on and waives any claim for breach of any such representation.  Accordingly, the Buyer must rely on its own judgement and if necessary seek expert advice in relation to the following:

(a) the suitability and compatibility of the Goods for the intended use;

(b) the training necessary for the Buyer and its employees;

(c) the required level of ongoing maintenance for the Goods; and

(d) the adequacy of the premises in which the Goods are to be used.

 

13.3 The Buyer acknowledges that it is responsible for ensuring it and its employees, agents, contractors and end-users of the Goods:

(a) store, handle, use, construct, maintain, and repair the Goods at all times in accordance with good practice and in accordance with the Goods’ method statements and data sheets, as well as all other relevant safety, training, usage and maintenance instructions and guidelines supplied to the Buyer from time to time by Hilti or its Personnel and;

(b) receive the necessary training in respect of Goods supplied;

(c) in connection with the hiring of the Goods or the Goods being otherwise used by third parties, that the Goods are supplied in the original packaging including all method statements, data sheets, labelling and warnings as are supplied with the Goods by Hilti;

(d) use the Goods with the recommended safety equipment in accordance with all applicable method statements and data sheets, and other relevant Hilti safety, training, usage and maintenance instructions and guidelines supplied from time to time;

(e) comply at all times with all applicable workers’ health and safety laws and regulations, and all other relevant legislation in respect of the Goods and their usage.

 

13.4 The Buyer shall ensure and guarantee that no companies and persons blacklisted on the respective blacklists of the United States, the European Union, Switzerland or other competent jurisdictions / governments are supplied with products, information, software or technology without the legally required approval. The Buyer shall further guarantee that it does not intend to use any products, information, software and technology delivered by Hilti to the Buyer in or in connection with nuclear technology or weapons of mass destruction (nuclear, biological, chemical) or carriers thereof.

 

14     LIMITATION OF LIABILITY

 

14.1 Notwithstanding anything to the contrary under these Conditions or any Contract, this section 14 sets out the entire financial liability of Hilti (including any liability for the acts or omissions of its Personnel) to the Buyer in respect of:

14.1.1 any breach of these Conditions;

14.1.2 any use made by the Buyer of any of the Goods or Services; or

14.1.3 any representation, statement or tortious act or omission including negligence arising under or in connection with the Contract.

 

14.2 Hilti shall not be liable to the Buyer for any pure economic loss, loss of profit, loss of turnover or revenue, loss of business, loss of production or opportunity, loss of data, depletion of goodwill or otherwise.

 

14.3 Hilti shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage howsoever arising.

 

14.4 SUBJECT TO THE FOREGOING, HILTI’S TOTAL LIABILITY (WHETHER IN CONTRACT, TORT INCLUDING NEGLIGENCE, MISREPRESENTATION OR OTHERWISE) UNDER OR IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE, BREACH OF STATUTORY DUTY OR CONTEMPLATED PERFORMANCE OF ANY CONTRACT, OR BASED ON ANY CLAIM FOR CONTRIBUTION OR INDEMNITY, SHALL NOT EXCEED A SUM EQUAL TO THE INVOICE PRICE UNDER THE CONTRACT.

 

15     BUYER’ S INDEMNITY

 

15.1 The Buyer shall be liable for and indemnifies Hilti in respect of all damage or injury to any person or loss of or damage to any property and against all actions, demands, costs, charges, expenses or other loss suffered by Hilti arising:

15.1.1 under any relevant statutes and/or regulations; and/or

15.1.2 in respect of any act, omission, negligence, and/or breach of the terms of these Conditions or otherwise through the default of the Buyer.

 

15.2 Where Goods supplied by Hilti are used by a third party in a manner not previously agreed in writing by Hilti to be suitable, or in a manner not in accordance with these Conditions, including (but not limited to) section 13.3, Hilti shall not be liable for any costs, loss, damage, liability or expenses suffered or incurred by the Buyer or any third party arising directly or indirectly from or in respect of such Goods or such use (including for loss of revenue, profits, production, opportunity, business, goodwill and/or of any contract) and the Buyer shall indemnify and keep indemnified Hilti from and against all such costs, loss, damage, liability or expenses suffered or incurred by Hilti as a result of any claim or demand in respect thereof by any third party

 

16     DEFAULT OR INSOLVENCY OF BUYER

 

16.1 In the event that:

16.1.1 the Buyer shall be in breach of any of its obligations under the Contract;

16.1.2 any distress or execution shall be levied on the Buyer’s property or assets; or

16.1.3 the Buyer (an individual or partnership) shall make or offer to make any voluntary arrangement or composition with its creditors or become bankrupt or if any bankruptcy petition be presented against him;

16.1.4 (if the Buyer is a company) the Buyer has an administrative receiver or administrator appointed or makes a voluntary arrangement with its creditors, or documents are filed with the court for the appointment of an administrator of the Buyer or notice of intention to appoint an administrator is given by the Buyer or its directors or by a qualifying floating charge holder, or the Buyer commences to be wound up; or

16.1.5 the Buyer fails to pay its debts as and when they fall due; or

16.1.6 such equivalent event in section 16.1.1 to section 16.1.5 occurs to the Buyer in its local jurisdiction;

 

Hilti at its discretion and without prejudice to any other right or claim may by notice in writing forthwith determine wholly or in part any and all of the other Contracts between Hilti and the Buyer or may (without prejudice to Hilti’s rights subsequently to determine the Contract for the same cause should it so decide) by notice in writing suspend further deliveries of Goods and/or the supply of Services.

 

17     INTELLECTUAL PROPERTY

 

17.1 Any intellectual property created by Hilti in the course of the performance of the Contract or otherwise in the design, manufacture or supply of or otherwise in relation to the Goods or the provision of the Services shall remain the property of Hilti. Nothing in these Conditions shall be deemed to have given the Buyer a licence or any other right to use any of the intellectual property of Hilti.

 

17.2 All logos, trade name or trademarks (‘Marks’) owned or used by Hilti in the course of its business are the property of Hilti. Hilti reserves all intellectual property rights in relation to the use of such Marks. The Buyer may not use, or permit the use of, such Marks or any similar Marks without the prior written permission of Hilti.

 

18     FORCE MAJEURE

 

Hilti shall be entitled to delay or cancel delivery or to reduce the amount of the Goods and/or Services delivered if it is prevented from, hindered or delayed in manufacturing, obtaining or delivering the Goods and/or Services by normal route or means of delivery through any circumstances beyond its control including, but not limited to, epidemics and pandemics, acts of God, governmental actions, national emergency, acts of terrorism, protests, riot, civil commotion, strikes, lock-outs, other labour disputes (whether or not relating to either party’s workforce), accidents, war, fire, explosion, flood, epidemic, reduction in or unavailability of power at manufacturing plant, breakdown of plant or machinery, shortage or unavailability of raw materials from normal source of supply, or restraints or delays affecting carriers.

 

19     EXPORT / IMPORT CONTROLS

 

19.1 If the delivery of Goods under a Contract is subject to the granting of an export or import license by a government or any governmental authority under any applicable law or regulation, or otherwise restricted or prohibited due to export or import control laws or regulations, Hilti may suspend its obligations and the Buyer’s rights regarding such delivery under the Contract until such license is granted or for the duration of such restriction and/or prohibition, respectively, and Hilti may terminate the Contract, without incurring any liability towards the Buyer.

 

19.2 By accepting Hilti’s offer, by entering into any Contract and/or by accepting any Goods from Hilti, the Buyer agrees that it will not deal with the Goods and/or documentation related thereto in violation of any applicable export or import control laws and regulations.

 

20     WAIVER

 

The waiver by Hilti of any right or the failure by Hilti to exercise any right or to insist on the strict performance of any provision of this Contract shall not operate as a waiver of, or preclude any further exercise or enforcement of any other right or provision of this Contract.

 

21     SEVERABILITY

 

If one or more of the provisions of these Conditions or the Contract are or will become invalid or unenforceable, or if one or more of the provisions of these Conditions or the Contract are or will become incomplete, the other provisions of these Conditions and the Contract will remain valid without limitation, save that the main obligations of the parties hereunder remain unaffected. Each invalid or unenforceable provision shall be replaced or completed by a valid and enforceable provision in such a way that the new provision closely reflects the legal and economic effects the parties have concurrently aimed at in the invalid or unenforceable provision.

 

22     THIRD-PARTY RIGHTS

 

A person who is not a party to this Contract has no right to enforce any term of this Contract.

 

23     ASSIGNMENT

 

The Buyer may not assign, transfer, sub-contract or in any way dispose of its rights or obligations under this Contract without the prior written consent of Hilti.

 

24     NOTICES

 

24.1 Any notice required to be served under this Contract shall be served on Hilti at its registered offices, the address of which may be notified to the Buyer by Hilti from time to time, and on the Buyer at the address notified to Hilti in its registration application by first class post, registered air mail or by email or facsimile. The Buyer is responsible for notifying Hilti in writing of any change of address, email address or fax number from those in the Buyer’s registration application.

24.2 Any such notice served by post shall be deemed to have been served seven days after the date of despatch. In the case of service by email, when the email is available to read in the recipient’s inbox and in the case of facsimile when the addressee’s machine acknowledges receipt thereof provided that a copy of the notice or communication is also put into the post in accordance with section 24.1 within 24 hours following despatch of the initial version.

 

25     FAIR COLLECTION NOTICE – DATA PROTECTION

 

25.1 Hilti shall comply with the provisions of the applicable data protection laws in relation to the processing of any data, including personal data, it obtains from the Buyer or from third parties with the Buyer’s consent, for example, credit reference agencies (“data”). Hilti shall comply with its online Privacy Policy when the Buyer purchases the Goods and/or Services from Hilti through Hilti’s website.

 

25.2 Hilti may process all data to enable Hilti to do business with the Buyer and for the specific purpose of selling the Goods and/or Services to the Buyer. Hilti will not retain any data for longer than necessary for the legally permissible purposes for which they were collected, as required under applicable retention policies and/or as required or permitted in accordance with applicable law.

 

25.3 Any data will only be used in connection with the Contracts and any other business Hilti conducts for the Buyer and for any other purpose required for the fair processing of the Buyer’s data or as agreed by the Buyer in a specific context. The Buyer may notify Hilti in writing to cease processing the data if it wishes Hilti to cease using any data which the Buyer has voluntarily given to Hilti.  In such circumstances, Hilti reserves the right to terminate the Contracts.

 

25.4 Hilti may disclose the Buyer’s data as required by law, including but without limitation, to prevent a crime, protect Hilti’s, its customers’, its employees’ or other third parties’ safety (such as for fraud protection purposes), discharge a statutory duty or as required by a binding order of a court, a law enforcement authority or a regulator. Hilti will carefully determine the permissibility of disclosing data in each such context, paying particular attention to the type of request, types of data affected and any impact that a disclosure of data would have on the data subject affected. Should Hilti decide to disclose data in such context it will also consider ways of reducing the scope of the disclosure, for instance by redacting the information provided.

 

25.5 Hilti may share the Buyer’s data with other entities of the Hilti group of companies and with its business partners if there is a legitimate reason to do so and such sharing is legally permissible.

 

25.6 Hilti may employ third-party service providers to perform certain functions on Hilti’s behalf and under its instructions. Examples include database management, computer maintenance services, web analytics, handling in-bound inquiries, delivering packages, sending postal mail and email, removing repetitive information from customer lists, analysing data, providing sales and marketing assistance, processing credit card payments, and providing customer service. Third-party service providers may for instance include IT companies, credit card processors, credit rating agencies or legal, financial and other advisors.

 

25.7 As Hilti continues to develop its business, it might sell all or parts of its business. In such transactions, customer data (including the Buyer’s data) generally is one of the transferred business assets, but remains subject to the provisions stated herein, unless the Buyer consents otherwise.

 

26     CONFIDENTIALITY

 

The Buyer acknowledges that all trade and business secrets as well as all technical, commercial and financial data of Hilti disclosed to the Buyer by Hilti that are not public knowledge is the confidential information of Hilti. The Buyer shall not disclose any such confidential information to any third party without the prior written consent of Hilti and shall not use any such confidential information for any purpose other than as agreed between the parties in writing. The confidentiality obligation shall not apply if a disclosure is mandatory pursuant to applicable law or regulations. Prior to making a mandatory disclosure, the Buyer shall inform Hilti in writing of the need to make such a disclosure and the circumstances requiring it, and the parties shall discuss and agree in good faith upon appropriate means to protect Hilti’s interests.

 

27     ENTIRE AGREEMENT

 

The Contract sets out the entire agreement and understanding between the Buyer and Hilti in connection with the sale of Goods and the provision of Services and shall supersede and replace all documentation previously issued by Hilti purporting to set out its terms and conditions of sale of Goods and/or Services. The Buyer acknowledges that the Contract has not been entered into wholly or partly in reliance on, nor has the Buyer been given any warranty, statement, promise or representation by Hilti or on its behalf other than as expressly set out in the Contract. The Buyer agrees that the only rights or remedies available to it arising out of or in connection with any warranties, statements, promises or representations will be for breach of contract and irrevocably and unconditionally waives any right it may have to any claim, rights or remedies including any right to rescind the Contract which it might otherwise have had.

 

28.     CHOICE OF LAW AND DISPUTE RESOLUTION

 

28.1 These Conditions and the Contract shall be construed and operated in accordance with the laws of Vietnam. The application of the UN Convention on the International Sale of Goods is excluded.

 

28.2 All proceedings in connection with these Conditions and the Contract shall be brought in, and the Buyer hereby agrees to submit to the arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”). The language of the arbitration shall be English.


28.3 These Conditions are drawn up in both the English and Vietnamese languages. In the event of any conflict, the English version shall prevail.

Hilti Việt Nam