Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Tấm ngăn cháy lan

Hoàn thành hệ thống chống cháy của bạn với tấm ngăn cháy lan đã được phê duyệt cho cáp, ống và chất bít kín lỗ có hỗn hợp các loại đi xuyên

Hoàn thành hệ thống chống cháy của bạn với tấm ngăn cháy lan đã được phê duyệt cho cáp, ống và chất bít kín lỗ có hỗn hợp các loại đi xuyên
Tấm ngăn cháy lan CFS-CT B Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Tấm ngăn cháy lan CP 670 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn