Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp – thích hợp cho việc xây dựng nền móng và các cấu trúc 3D khác

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp – thích hợp cho việc xây dựng nền móng và các cấu trúc 3D khác
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
Kẹp dầm MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
Đầu nối MIC-UB Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết bu-lông liên kết chữ U với dầm MI