Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ đa hạng (MT)

Hệ thống dầm và thanh đỡ giằng linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để lắp đặt hầu như tất cả các giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải

Hệ thống dầm và thanh đỡ giằng linh hoạt hơn, dễ sử dụng hơn để lắp đặt hầu như tất cả các giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải