Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Động đất

Hệ thống giá đỡ đường ống, máng cáp và ống gió cho các vùng động đất – tất cả đều dựa trên nghiên cứu và thử nghiệm sâu rộng về các cấu trúc chịu động đất