Tư vấn kỹ thuật cho giải pháp ngăn cháy lan

Chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho ứng dụng ngăn cháy lan trong công trình xây dựng.

Anchor Design Services

Giải pháp ngăn cháy Hilti được kiểm tra theo nhiều tiêu chuẩn kiểm tra quốc tế như ASTM/UL, EN1366-3 & -4 cũng như các tiêu chuẩn địa phương như AS1530.4 và AS4072.1.

Các bài kiểm tra chi tiết được tiến hành thông qua nhiều phòng thí nghiệm của bên thứ ba cho ứng dụng ngăn cháy qua vị trí đi xuyên và cột xây dựng. Những ứng dụng sử dụng các giải pháp ngăn cháy của Hilti sau khi đạt yêu cầu kiểm tra sẽ được cấp chứng nhận và được phê duyệt theo các tiêu chuẩn mà nó đã được kiểm tra.

Tuy nhiên, thực tế luôn có trường hợp một giải pháp đã kiểm tra không đáp ứng với yêu cầu của bạn vì từng dự án xây dựng sẽ có sự khác nhau.

Khi điều này xảy ra, hãy gửi yêu cầu của bạn đến các chuyên gia tư vấn giải pháp ngăn cháy của Hilti. Chúng tôi có thể cung cấp Tư vấn Kỹ thuật (Engineering Judegement) đáp ứng yêu cầu ngăn cháy của bạn.

Bao gồm trong dịch vụ này:

  • Thư giới thiệu (Cover letter)

  • Danh sách tổng hợp yêu cầu và chi tiết đầu vào​

  • Chứng chỉ Tư vấn Kỹ thuật (dạng pdf) cho mỗi ứng dụng​

Please enter Alternative Text here (optional)