Hilti- THAM KHẢO DỰ ÁN

DUO

Please enter alternative text here (optional)

Dự án: DUO

Value: 700M SGD$
Location: Singapore

Application: Façade
Customer: Beijing Jangho Curtain Wall
Consultant: ALT

DUO Residences, a block of 49-storey residential tower and a block of 39-storey office and hotel tower with 1 storey retail podium.

V on Shenton

Please enter alternative text here (optional)

Dự án: V on Shenton
Giá trị: 230 Triệu SGD$
Địa điểm: Singapore

Ứng dụng: Mặt dựng kính
Khách hàng: Beijing Jangho Curtain Wall
Tư vấn: Aurecon

V on Shenton, 1 block 54 sàn tháp căn hộ, 1 block 23 sàn tháp văn phòng và 7 sàn podium.

Hỏi Kỹ Sư