Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống giằng mạ kẽm

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun mạ kẽm để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun mạ kẽm để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-41 Thanh giằng MQ cao 41 mm mạ kẽm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41/3 Thanh giằng MQ cao 41 mm và dày 3 mm mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-72 D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-72 Thanh giằng MQ cao 72 mm mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-124X D Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQZ-E Nắp bịt đầu thanh đỡ để che đầu thanh chống đa năng MQ của Hilti
Giá MQK-41 Giá mạ kẽm có một thanh giằng MQ cao 41 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-41/3 Giá mạ kẽm có thanh giằng MQ đơn cao 41 mm, dày 3 mm
MQA Yên kẹp ống mạ kẽm để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MQA-B Yên kẹp ống mạ kẽm cao cấp - được thí nghiệm đốt cháy theo ETA
Giá góc MQW-S Góc nặng 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
MQP-U Cấu kiện xoay mạ kẽm dùng để gia cố hệ thống đỡ mô-đun bằng que ren
Kẹp dầm MQT Kẹp dầm mạ kẽm để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Vấu kẹp MQT Vấu kẹp để siết thanh giằng với dầm thép mà không cần khoan hoặc hàn
MC-PU OC-A Đĩa phân phối tải mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng khi linh kiện/bu-lông ren được khít qua mặt hở của thanh đỡ ngoài trời MC-3D
MQW-3 Góc 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ
MQW-4 Góc 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ