Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Giải pháp ống phun động đất

Hệ thống giằng chống động đất được chứng nhận Factory Mutual (FM) cho các ứng dụng ống phun

Hệ thống giằng chống động đất được chứng nhận Factory Mutual (FM) cho các ứng dụng ống phun
Kẹp ống MQS-SP Kẹp ống lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chống động đất cho ống phun chữa cháy
MQS-SP-L Đầu nối thanh đỡ lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chịu động đất theo chiều dọc cho ống phun chữa cháy
MQS-SP-T Đầu nối thanh đỡ giằng lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chịu động đất theo chiều ngang cho ống phun chữa cháy